Sutartys, tvarkos ir taisyklės

 

Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės sąlygų aprašas

parsisiųsti

Pagrindinio ugdymo sutartis  

parsisiųsti

Darbo tvarkos taisyklės

parsisiųsti

Mokinių elgesio taisyklės

parsisiųsti

Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka

parsisiųsti

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

parsisiųsti

Darbo apmokėjimo sistema

 

Įsakymas dėl „Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo punktų“ pakeitimų 

parsisiųsti

 

parsisiųsti

parsisiųsti

parsisiųsti

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarka

parsisiųsti

Mokinių skatinimo tvarka

parsisiųsti

Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

parsisiųsti

Mokinio individualios pažangos stebėsenos ir fiksavimo aprašas

parsisiųsti

Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas

parsisiųsti

Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo  tvarka

parsisiųsti

Mokymosi pasiekimų gerinimo, mokymosi ir švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka

parsisiųsti

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

parsisiųsti
Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir(ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas parsisiųsti

Mokyklos dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

parsisiųsti
Mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka parsisiųsti

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas

parsisiųsti

Mokyklos pedagoginių ir kitų darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

parsisiųsti

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

parsisiųsti

Mokyklos bendruomenės, socialinių partnerių bei kitų interesantų bendravimo ir aptarnavimo tvarkos aprašas

parsisiųsti

Mokyklos darbo pareigų pažeidimo tvarkos aprašas

parsisiųsti

Mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

parsisiųsti

Mokyklos incidentų darbe registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas

parsisiųsti

Asmens duomenų tvarkymo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje taisyklės

parsisiųsti

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

parsisiųsti

Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarka

parsisiųsti

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

parsisiųsti

Nuotoliniu būdu dirbančio darbuotojo darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas

parsisiųsti

Darbo ekstremaliomis situacijomis tvarka

parsisiųsti

Mokyklos lankytojų aptarnavimo tvarka

parsisiųsti

Krizių valdymo tvarkos aprašas

parsisiųsti

Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

parsisiųsti

Reagavimo į smurtą ir patyčias mokantis nuotoliniu būdu tvarka

parsisiųsti

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos veiklos organizavimo karantino laikotarpiu tvarka

 parsisiųsti  

2020-2022 m. Korupcijos prevencijos ir kontrolės programa

Pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį asmenį, sąrašas

parsisiųsti

 

parsisiųsti

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas

parsisiųsti

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos savitestavimo organizavimo ir vykdymo tvarka

parsisiųsti

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Paežerių pagrindinio ugdymo skyriaus mokinių ugdymo organizavimo nuo 2021 m. kovo 22 d. mokykloje tvarka

 parsisiųsti 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių ugdymo organizavimo nuo 2021 m. kovo 22 d. mokykloje tvarka

 parsisiųsti