TARPTAUTINIAI ERASMUS+ PROJEKTAI

Rugsėjo 1-ąją mokyklos bendruomenę pasiekė džiugi žinia - laimėti du tarptautiniai Erasmus+ projektai - „Europos mokyklos už darnų vystymąsi“ (projekto partnerės : Lietuva, Rumunija, Vengrija, Italija, Kroatija ir Turkija)  ir „Patyriminės kelionės kūrybingam mokymuisi“ (projekto partnerės: Lietuva (šalis koordinatorė), Turkija, Rumunija, Italija, Graikija). Paraiškas projektams ruošė ir teikė projektų koordinatorė, anglų kalbos mokytoja  Irada Miltinienė, vykdyti projekto veiklas  padeda anglų kalbos mokytojos Irma Lenkienė ir Enrika Paškauskienė. 

Plačiau

IT edukacijos programa „Kompiuteriukų ralis 2020“

2020 m. sausio 10 d. mūsų mokykla tapo Kompiuteriukų paramos fondo IT edukacijos programos „Kompiuteriukų ralis 2020“ dalyve. Programa nukreipta į mokytojų motyvacijos didinimą, praktinio mokymosi principo diegimą ir smalsumo mokytis atradimą.

Pagal projektą mokyklai įteiktos 4 pavyzdinės įrangos dėžutės (8 micro:bit kompiuteriukai + dėžutės elektronikos priedų).  Šia įranga IT ir fizikos mokytojai savo pamokų metu moksleivius mokys techninės kūrybos, programavimo micro:bit ir elektronikos pradmenų, kartu su mokiniais kurs materialius projektus-objektus.

Plačiau

Projektas „BUVUSIEJI MOKINIAI GRĮŽTA Į MOKYKLĄ...“

2018-2019 m. m. mokykloje pradėtas vykdyti naujas projektas „Buvusieji mokiniai sugrįžta į mokyklą...“ tęsiamas ir šiais 2020-2021 m. m. Projekto tikslas - ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, supratimą apie būsimos profesijos formavimą. Dalyvauti projekte ir dalintis patirtimi kviečiami buvę mokyklos mokiniai, kurie savo gyvenime panaudojo gamtos ir biologijos žinias. Projekto koordinatorė biologijos mokytoja Birutė Miliauskienė.

Plačiau

Tarptautinis projektas „MANO ŠAKNYS TAMPA MŪSŲ SPARNAIS“

2018-2019 m. m. mokykla dalyvauja tarptautiniame projekte „MANO ŠAKNYS TAMPA MŪSŲ SPARNAIS“. Projekto tikslas atskleisti šiandieninio gyvenimo įgūdžių bei kompetencijų svarbą per socialinės integracijos ugdymo įgyvendinimą bei skaitmeninių priemonių naudojimą.

Plačiau

Lyderystė tai kelias į mokyklos kaitą

Vienas iš mūsų mokyklos prioritetų – lyderystės skatinimas.  Kiekvienais metais Lyderių klubas pasipildo naujais nariais, kurie yra veiklūs, nebijo prisiimti atsakomybės, pasitiki savimi, turi organizacinių gebėjimų.

Pagrindiniai Lyderių klubo uždaviniai yra ugdytis socialinius įgūdžius, stiprinti pasitikėjimą savimi, atsakomybės, empatijos jausmą, lavinti viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti reflektuoti savo patirtį.

2018–2019 m. m.  klubo prezidente išrinkta 7a  klasės mokinė Saulė Rūtelionytė.

Lyderių klubo nariai kiekvienais metais veda SEU pamokas jaunesnių klasių mokiniams, organizuoja diskusijas aktualiomis mokiniams temomis, inicijuoja įvairias akcijas, susitikimus su kitomis jaunimo organizacijomis, bendradarbiauja su rajono mokinių taryba, savanoriauja Vilkaviškio miesto renginiuose. Vienas iš svarbiausių inicijuojamų renginių – ,,Snaigės“ stovyklos, skatinančios bendravimą, turiningo laisvalaikio leidimą, organizavimas mokykloje.

Lyderių klubo nariai įsitikinę, kad mokiniai gali keisti mokyklos veidą, tik reikia patiems rodyti iniciatyvą ir  kitus įtraukti į įvairią veiklą.

Projektas „Mokiniai mokiniams“

2019-2020 m. m. tęsiamas projektas „Mokiniai – mokiniams“. Ši veikla vykdoma  nuo 2016 metų.

Projekto tikslas – suteikti jauniesiems mūsų mokyklos mokiniams žinių ir įgūdžių prevencijos klausimais. Vyresnieji mokiniai domisi, aptaria ir padeda spręsti opiausias mokyklos socialines problemas – patyčias, žalingus įpročius, priklausomybes. Ieško galimybių ir siūlosi padėti jaunesniems ir bendraamžiams, veda paskaitėles, užsiėmimus-praktikumus.

Jau pernai įsitikinome, kad puikūs savanoriškos veiklos pavyzdžiai suburia mokinius bendroms veikloms.

Soc. pedagogė Virginija Aleknavičienė

SEU pamokose apie tradicijas šeimoje

,,Ko reikia kiekvienam vaikui – tai nuolatinių tarpusavio santykių su rūpestingu suaugusiuoju, saugios aplinkos augti ir mokytis, sveikos pradžios sveikai ateičiai, vertingų įgūdžių, kuriuos suteikia efektyvus mokymas, galimybės pajausti bendruomenės palankumą savanoriškai jai padedant” (Rikas Litlis, QUEST programos kūrėjas).

Mūsų mokykloje vyrauja nuostata, kad dėl socialinio emocinio ugdymo stiprėja teigiamos mokinių nuostatos mokyklos atžvilgiu, mažėja rizikingo elgesio, gerėja mokinių pasiekimai.

Mokykloje parengta socialinio emocinio ugdymo (SEU) programa, kuri remiasi LIONS QUEST programa ,,Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“, Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programa.

Kiekvieną pirmadienį vykstančiose SEU pamokose yra ugdomos tokios mokinių kompetencijos, kaip atsakomybė, sprendimų priėmimas, bendravimas, gebėjimas išsikelti tikslus, bendradarbiavimas, emocijų valdymas, gebėjimas identifikuoti problemas bei jas spręsti, mokymasis per savanorystę, asmeninių santykių stiprinimas, šeimos vertinimas.

Pamokas veda ne tik klasių vadovai, bet ir mokyklos psichologė, socialinės pedagogės, sveikatos priežiūros specialistė. Vyresni mokyklos mokiniai veda pamokas mažesniems. SEU pamokas vesti kviečiami tėvai, įvairių specialybių atstovai.

Manome, kad mokinių įgytos žinios, įgūdžiai, kompetencijos yra ir bus labai svarbūs jų gyvenime.

Siekiant sukurti palankią socialinę emocinę aplinką mokiniams, turintiems  elgesio ir emocijų sutrikimų, mokykloje įrengta nauja erdvė – sensorinis-relaksacinis kabinetas.  Šioje erdvėje mokiniai galės atsipalaiduoti, pabūti vieni ar su pagalbos specialistu. Taip pat ši erdvė skirta ir kitiems mokiniams, kurie patiria laikinų emocinių sunkumų, nuotaikų svyravimų. Tokioje aplinkoje galima atlikti  įvairias užduotis, žaisti, pailsėti, apsiraminti. 

Skaityti daugiau

Mokykloje kiekvienais metais sukuriamos naujos erdvės, kurios gerina emocinę bendruomenės narių būseną, motyvuoja mokinių mokymąsi.

Skaityti daugiau

VšĮ „Leidybos idėjų centras“ išleido dviejų tomų naujausios Lietuvos istorijos studiją, antrajame tome spausdinamos per pastarąjį 25-metį Lietuvai nusipelniusių asmenybių biografijos, tarp jų yra buvusių mūsų mokyklos mokinių.

Skaityti daugiau